Angajări la Primăria Media. Uite ce se caută

Primăria Municipiului Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.
Funcţiile publice vacante sunt:          
1.Consilier clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Evidenţă Patrimoniu - Serviciul Patrimoniu, Direcţia Patrimoniu,
2.Inspector clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Achiziţii Publice - Serviciul Investiţii, Direcţia Tehnică,
3.Inspector clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul Învăţământ – Sănătate.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu numărul 3.   Probele stabilite pentru concurs :
Proba scrisă se desfăşoară în data de 17.11.2015 ora 10,00;
Interviul se desfăşura la o dată care va fi comunicată.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaş – Compartiment Resurse Umane - Salarizare în perioada 16.10.2015 – 04.11.2015.
Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:
formular de înscriere anexa nr. 3 la HG.nr. 611/2008,
copia actului de identitate,
copia diplomelor de studii în original şi copie sau în copie legalizată,
copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în specialitatea studiilor absolvite,
cazierul judiciar,
adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
AICI găsiți detalii deste acest concurs.
Un produs Blogger.