Angajări la Direcția de Asistență Socială Mediaș

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante contractual bugetare după cum urmează:
- 1 post pompier salvator la biroul S.M.U.R.D.
- 1 post administrator gr. II la Creşa nr. 2 - Serviciul Creşe Asistenţă Medicală Unităţi de Învăţământ                                                                               
Concursul se va desfaşura la sediul Primariei Mediaş din Piaţa C.Coposu nr. 3 astfel:
Selecţie dosare                        03.12.2015
Proba scrisă  în data de           10.12.2015        ora 10,00
Interviu  în data de                  15.12.2015        ora 10,00
În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. ”g” se face pe baza declaraţiei pe proprie răspundere. AICI găsiți și alte detalii despre concurs.
Un produs Blogger.