Angajări la Primăria Mediaș. Află ce se caută

Primăria Municipiului Mediaş organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de execuţie în regim contractual, vacante, de consilier juridic, gradul II, în cadrul Compartimentului Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local Mediaş. Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu, nr.3, în perioada 21.01.2016 – 25.01.2016. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu, nr.3, Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, etaj 3, camera 4, până în data de 13 ianuarie 2016 astfel: luni – joi 07,00 – 15,30; vineri 07,00 – 13,00.
 În vederea participării la concursul pentru ocuparea  funcţiei de execuţie în regim  contractual, vacante, de consilier juridic, gradul II, în cadrul Compartimentului Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local Mediaş, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Condiţii generale:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit.,,g” se face pe baza declaraţiei pe proprie răspundere.
Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe Juridice, specializare Drept. AICI găsiți și alte detalii despre concurs.
Un produs Blogger.