Începe etapa a doua a proiectului de apă şi canal în Mediaş şi nordul judeţului

Compania Apa Târnavei Mari anunță semnarea și demararea contractului de „Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare şi a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Sibiu, regiunea nord și est, în perioada 2014-2020”, contract cofinanțat de Comisia Europeană, Guvernul României, autoritățile locale implicate în Proiect, prin Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional de Infrastructură Mare. Valoarea contractului este de 7.540.166, 46 lei, perioada de derulare a acestuia fiind de 71 de luni.  Obiectivele contractului sunt: elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Documentelor Suport, sprijin acordat Beneficiarului pentru completarea formularului Aplicației de Finanțare, elaborarea și revizuirea strategiei de achiziții și a graficului de implementare a proiectului, Asistență Tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor.
Implementarea proiectului integrat de apă și apă uzată aduce beneficii precum utilizarea raţională a resurselor de apă, prin asigurarea de servicii centralizate de alimentare cu apă potabilă de calitate, optimizarea consumului şi reducerea pierderilor de apă în reţelele de distribuţie;  conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, prin colectarea, epurarea şi evacuarea  corespunzătoare a apelor uzate urbane din aglomerările de peste 2000 de locuitori, reducerea riscurilor asupra sănătăţii umane şi protejarea acesteia prin epurarea corespunzătoare a apei; eficientizarea activităţii Operatorului Regional prin diminuarea cheltuielilor cu vidanjarea foselor septice;  îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă de suprafaţă prin epurarea corespunzătoare a apelor uzate menajere înainte de descărcarea lor în emisari naturali.
În domeniul apei potabile se vizează realizarea  sau extinderea capacităţii a 6 captări și a 7 staţii de tratare a apei. Până la 31 decembrie 2020, se va extinde conectarea  la serviciile de alimentare cu apă potabilă până la 86% din aria de delegare a operatorului prin reabilitarea a 16,4 km, extinderea a 136,1 km de aducţiuni, extinderea a 82,7 km de reţea şi reabilitarea a 69,4 km de reţea. Investiţiile, în valoare totală de 52.540.252, 50 euro fără TVA, vor face obiectul elaborării şi proiectării Asistenţei Tehnice (la nivel de Aplicaţie, Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic şi documentaţie de atribuire) şi se vor realiza  în perioada 2016-2020.
În domeniul apei uzate, până la 31 decembrie 2018, se vizează extinderea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate urbane în aglomerări cuprinse între 2000-10.000 l.e., prin realizarea a 58 km de reţele noi de canalizare, 24 km conducte de refulare de la stații de pompare ale apelor uzate, extinderea  cu  20 km de reţele de canalizare, reabilitarea a 22 km de reţele de canalizare şi colectoare, astfel realizându-se conformarea de 100% privind epurarea apelor uzate urbane din aglomerările cuprinse între 2000-10000 l.e, completându-se în acest scop sistemul regional de epurare cu  o staţie de epurare nouă, 4 statii de epurare ce vor fi extinse sau modernizate, 50 de staţii noi de pompare a apelor uzate.  Investiţiile vizate, în valoare totală de 46.633.782,5 Euro fără TVA, vor face obiectul elaborării şi proiectării Asistenței Tehnice. Prin lucrările propuse, se va atinge un grad de conectare de 79,2 % din încărcarea biodegradabilă totală din aria viitoare de operare.
Un produs Blogger.