Angajări la Direcția de Asistență Socială Mediaș

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post  contractual bugetar vacant.
- un post vacant de infirmier la Creşa nr. 2 la Serviciul Creşe Asistenţă Medicală Unităţi de Învăţământ;
Concursul se va desfaşura la sediul Primariei Mediaş din Piaţa C.Coposu nr. 3 astfel:
Selecţie dosare     în data de   03.05.2016
Proba scrisă          în data de   10.05.2016          ora 10
Interviu                  în data de   13.05.2016         ora 10
În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. ”g” se face pe baza declaraţiei pe proprie răspundere.
AICI găsiți și alte informații referitoare la concurs.
Un produs Blogger.