Stimulente pentru firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței

Conform prevederilor Legii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor, beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare ( şi anume de 250 lei), pentru fiecare elev şi student angajat. Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj. Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat şi salariul realizat de tânărul angajat pe perioada vacanţei se suportă de către angajator din fonduri proprii. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. Pentru a beneficia de acest stimulent financiar angajatorii trebuie să încheie pe perioada vacanţelor cu elevii sau studenţii, un contract individual de muncă pe durată determinată cu normă întreagă sau timp parţial sau un contract de muncă temporară numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei
Stimulentul financiar lunar se acordă angajatorilor care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada de vacanţă, de la data începerii perioadei de vacanţă, stabilită potrivit legii, dacă încadrarea s-a făcut la acea dată sau, după caz, de la data încadrării în muncă a elevilor/studenţilor în situaţia în care încadrarea în muncă a acestor categorii de persoane este ulterioară datei începerii perioadei de vacanţă stabilite potrivit legii şi până la data ultimei zile, inclusiv, din perioada de vacanţă în care au fost încadraţi în muncă elevii şi studenţii respectivi.   
Nu beneficiază de acest stimulent financiar:
-angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii pentru elevii şi studenţii respectivi;
-angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv.
Pentru a beneficia de acest stimulent financiar angajatorul trebuie să încheie cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor sau studenţilor aflaţi în vacanţă o convenţie. 
Angajatorii interesaţi de această facilitate trebuie sa depună la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu o cerere însoţită de următoarele documente:
- tabel nominal cu studenţii şi elevii încadraţi în muncă pe perioada vacanţei;
- adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ prin care se atestă că persoana are statut de elev, sau după caz, student, şi urmează cursurile într-o instituţie de învăţământ de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii (în cuprinsul adeverinţei se precizează în mod expres perioada de vacanţă);
-actul de identitate al elevului sau studentului, în copie;
- copia contractului de muncă;
- declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că acesta nu se afla în una din situaţiile care nu îi permit să beneficieze de această facilitate.
Stimulentul financiar prevăzut de lege se acordă lunar angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de elevii sau studenţii în cauză pe perioada de vacanţă din luna respectivă fără a depăşi numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru. 
Un produs Blogger.