Angajări la Direcția de Asistență Socială Mediaș

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante contractuale de mediator sanitar la Compartimentul Asistenţă Medicală Comunitară. Concursul se va desfaşura la sediul Primariei Mediaş din Piaţa C.Coposu nr. 3 astfel:
Selecţie dosare                    09.12.2015
Proba scrisă  în data de          16.12.2015        ora 10,00
Interviu   în data de                21.12.2015        ora 10,00
În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. ”g” se face pe baza declaraţiei pe proprie răspundere.
Condiţii specifice:
-absolvent de studii medii
Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) test psihologic pentru angajare.
i) adeverinţă/declaraţie care să confirme apartenenţa la etnia romă;
j)  recomandarea şi acordul conducătorului recunoscut al comunităţii de romi;
i)  recomandare de la ultimul loc de muncă ( unde este cazul).
AICI găsiți toate detaliile pentru concurs.
Un produs Blogger.