Angajări la UAMS Mediaș

Unitatea de Asistenţă Medico Socială Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de infirmier la Compartiment Medico-Social. Concursul se va desfaşura la sediul Primariei Mediaş din Piaţa C.Coposu nr. 3 astfel:
Proba scrisă în data de   12.04.2016   ora 10,00
Interviu în data de          15.04.2016    ora 10,00
În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. ”g” se face pe baza declaraţiei pe proprie răspundere.
AICI găsiți toate detaliile legate de acest concurs.

Un produs Blogger.